ᠮᠦᠷᠦ ᠵᠦᠷᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11833
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ

ᠳᠤᠮᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠳ

ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠩᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ

 

ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠ ᠬᠠᠷᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠶ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ