ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1865
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ

ᠪᠠᠰᠠᠯᠠ ᠣᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ

 

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ

ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠬᠠᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ

 

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃᠃᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ