ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13409
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠦᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠷᠭᠢᠯᠠᠨ ᠦᠰᠦᠷᠭᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠣᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠪᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠭᠦ

ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠢᠰ ᠵᠢᠷᠢᠰ ᠵᠢᠷᠢᠰ

(ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ)

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ