ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13174
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠴᠡᠮᠴᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤᠬᠠᠨ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠡᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠨ

 

ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

 

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ