ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠢᠵᠡ ᠳ᠋ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12403
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠶᠤ

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ

ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ

ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

 

ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ

ᠴᠢ ᠪᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠦᠮ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠳᠡᠭᠡᠯᠭᠦᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ

 

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠳ ᠡ

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠳ ᠡ

 

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠷ

ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠢᠳ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ

ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

 

ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ

ᠴᠢ ᠪᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠦᠮ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠳᠡᠭᠡᠯᠭᠦᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ

 

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠳ ᠡ

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠳ ᠡ

 

ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ

ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠁

ᠱᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠣᠨᠢᠭᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠱᠠᠭ ᠶᠠᠭ ᠮᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳ

ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠵᠦᠷ ᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠢ

 

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠳ ᠡ

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠳ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ