ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6576
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠢ

ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠢ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠷ ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠢ

ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

 

ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠡᠳᠤ ᠬᠠᠪᠣᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠡᠭᠦᠢᠨ ᠰᠥᠢᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠮᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠳᠠᠢ

ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ