ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠨ·ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲ·ᠨᠠᠢᠳᠠᠩᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 66899
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠪᠠᠲᠤ᠊᠊ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠤᠶᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠠᠢ᠌ᠰᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠥᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠡᠳ

ᠭᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢᠷᠠᠬᠠᠳᠠᠭ

ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠳᠠᠩᠭᠢᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

 

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠥᠶᠡᠰᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ

ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

 

ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ

ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠠᠴᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠶᠢᠠᠷ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ