ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠫ᠊·ᠨᠢᠮᠠᡀᠠᠵᠠᠪ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪ᠊·ᠪᠢᠮᠪᠠᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 22860
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠤᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠲᠡᠶ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠡᠶ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

 

ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦᠪᠠᠷᠭᠡᠨ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭ᠍ᠳᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠲᠡᠶ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

 

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠲᠡᠶ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠡᠶ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ