ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠰᠦᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 26660
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(l.gulrds ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ)

 

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳ

ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ

ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠢ ᠣᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠰᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠰᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠴᠢᠨᠢ

ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠰᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠣᠤ ᠶ‍ᠧ

 

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ

ᠣᠷᠤᠢ ᠣᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ

ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠵᠦᠷᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ

ᠠᠭᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤ

ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠮᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠤ ᠶ‍ᠧ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ