ᠡᠵᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠨᠤᠮᠢᠨ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠤᠮᠢᠨ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19661
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠬᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ

ᠠᠢ ᠭᠦ᠋ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ

 

ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢ

ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠵᠤ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠠᠢ ᠭᠦ᠋ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ

 

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠰᠠᠨ

ᠠᠢ ᠭᠦ᠋ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ