ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12805
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠠᠷ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ

ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ

ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

 

ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

 

ᠣᠽᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠤᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠢ᠌ᠬᠤᠪᠳᠤᠷ ᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠦᠯ ᠳᠤ

ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

 

ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ

ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ

ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠢᠳᠠ

ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ︖

ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ