ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Nuans ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪ᠊·ᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲᠤᠮᠤ ᠵᠠᠭ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠶᠦ᠋ᠸᠠᠰ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 21268
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠯᠠᠭᠬᠠᠨ ᠦᠷᠠᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳ ᠱᠤᠤᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠷᠪᠠᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ

ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠢᠰᠭᠢᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠦᠰᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠬᠠᠨ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠩ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠳ

ᠠᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠱᠠᠭᠰᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠴᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠴᠥᠩᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌

    ᠲ᠋ᠠᠮ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ

 

ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠯᠠᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠡ

ᠥᠳᠡᠯᠭᠦ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠦᠷᠤ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠴᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠴᠥᠩᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌

    ᠲ᠋ᠠᠮ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

    ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ