ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠠᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠦᠶ᠎ᠡ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5521
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠵᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠲᠡᠶ

ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠡᠯ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠤ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠭᠤᠷᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠯᠢᠵᠠᠢ

 

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤ ᠴᠦᠯᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠵᠤ

ᠭᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠰᠠᠩᠰᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠳᠦᠭᠡ ᠭᠢᠷᠢᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠰᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠪᠣᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ

ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠡᠳᠤ ᠵᠤᠯᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠵᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠨ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠰᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠣᠰᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠯ᠎ᠠ

ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠭ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠯ᠎ᠠ

ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠯ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠯ᠎ᠠ

ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠡ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠦᠨᠦᠷᠳᠠᠵᠤ ᠳᠤᠤᠷ ᠯᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠦᠦ

ᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ