ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 20482
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠪᠤᠯᠤᠳ᠂ ᠨᠤᠮᠢᠨᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠳ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠨᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠳ ᠢ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠭᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

 

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠳ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠴᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ

ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠢ᠌ᠵᠤ

ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ

ᠵᠦᠩ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠢᠭ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ

 

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠳ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ

ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠭᠡᠯᠶ᠎ᠡ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠳ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ