ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4247
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠶᠠ ᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ

ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠶᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ

ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

 

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢ

ᠲᠦᠮᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠪᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠣᠯᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢ

ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠪᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ