ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠡᠬᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠭᠤᠯᠠᠲᠠᠢ (ᠭᠠᠷᠪᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ)
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠲᠦ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 34537
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠯᠪᠢᠭᠦ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠠᠩᠭᠢᠷᠬᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠴᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠢᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ

ᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠬᠠᠨ

 

ᠡᠨ ᠁ ᠁

ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌

ᠠᠰᠢᠭᠦᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ︕ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠡᠶ

 

ᠰᠥᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠦ ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠳᠤ

ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ