ᠰᠢᠵᠢᠳ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11989
ᠴᠠᠭ᠄ 2013 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠵᠢᠳ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠱᠢᠲ᠋ᠸᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠋ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠰᠡᠷᠪᠠᠯᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠴᠢᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠰᠢ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ

ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠋ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠵᠢᠳ ᠭᠤᠯᠤᠤ ᠨᠢ

ᠱᠢᠲ᠋ᠸᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠰᠡᠷᠪᠠᠯᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠮᠠᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠵᠢᠳ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠱᠢᠲ᠋ᠸᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠰᠡᠷᠪᠠᠯᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠮᠠᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠵᠢᠳ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠱᠢᠲ᠋ᠸᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠰᠡᠷᠪᠠᠯᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ