ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15295
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠢᠯᠳᠠᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌

ᠪᠣᠷᠤᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ

ᠣᠶᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠴᠢ

 

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠨ ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠨ

ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ

ᠳᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢ

ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ

ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ

ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠢᠭ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ

ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠴ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ