ᠳᠡᠯᠪᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15071
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ)

 

ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠨᠢᠰᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠤᠨ

ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ

ᠦᠳᠦᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

 

ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠥᠶᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ

ᠡᠮᠵᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

 

    ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

    ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ

    ᠬᠠᠷᠭᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠢᠭᠢᠷᠡᠯᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

 

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠮᠵᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠪᠢ

ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠦᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

 

    ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

    ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ

    ᠬᠠᠷᠭᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠢᠭᠢᠷᠡᠯᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ