ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1985
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠤᠷᠴᠢ᠍ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠦ᠋ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ

ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋ ᠁

ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋ ᠁

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢ᠍ᠪᠠᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤᠷᠡᠨ ᠨᠢ᠍ᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋

ᠮᠦ᠋ᠷᠥᠭᠡᠳᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠳ᠋ᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋ ᠁ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋ ᠁

ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠦᠷᠥᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠲᠠᠨᠥᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠡᠨ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠢ᠍ᠨᠤ ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

 

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠬᠤ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢ᠍ᠭ᠌

ᠨᠢ᠍ᠯᠪᠥᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠳ᠋ᠥᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋ ᠁ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋ ᠁

ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠦᠷᠥᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠡᠨ

ᠲᠦ᠋ᠷᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠢ᠍ᠨᠤ ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠁ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠁

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ