ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠨᠠᠮᠴᠢᠨ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠨᠠᠰᠤᠨ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠤᠭᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠠᠮᠴᠢᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19878
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠩᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠩᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠴᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠦᠷᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠣᠳᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠣᠳᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠥᠨᠦᠴᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠥᠵᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠥᠵᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠭᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠨᠤᠷᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠨᠢ ᠦᠣᠷᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠦᠣᠷᠰᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠳᠡᠮᠤᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠳᠡᠮᠤᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ