ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Digital ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ Digital ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 244684
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠪᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ

ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ

 

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠦ ᠣᠳᠤᠳ

ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ

ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠶᠢ

ᠴᠢᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳ᠋ᠸᠩᠯᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠴᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠦᠦ

ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳ᠋ᠡ

ᠣᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠮᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ

ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠪᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠪᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠠᠰᠴᠠᠢ

ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠠᠢ

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠢ᠂ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠮᠦᠴᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠢᠯᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠵᠥᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠵᠦᠩ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠪᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠪᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠣᠭᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠭᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳ᠋ᠡ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠮᠦᠴᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤᠭᠢ

ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ

ᠳᠤᠷᠮᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠤᠯᠳᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

 

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠠᠢ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠨ ᠤᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠲᠡᠶ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠳ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠬᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠮᠪᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠴᠠᠮᠢ᠋ᠢ᠌ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠭᠠᠷ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠪᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠪᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳ᠋ᠡ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠮᠦᠴᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ