ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠷᠠᠰᠢᠤ᠋ᠳᠽᠠᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠲᠦ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4817
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯᠲᠠᠢ

ᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠦ᠋ᠰᠢ᠍ᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ

ᠲᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠳ ᠲᠡᠶ

ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠶ

ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢ᠍ᠨ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢ᠍ᠨ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ ᠠ ᠬᠦᠢ

 

ᠨᠠᠷᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳ᠋ᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠨᠠᠮᠲᠡᠷ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷᠲᠠᠢ

ᠨᠠᠭᠠᠳ᠋ᠤᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯᠳ᠋ᠡ ᠲᠡᠶ

ᠰᠠᠷᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠷᠡᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳ᠋ᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ

ᠰᠠᠴᠤᠷᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠰᠠᠷᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠷᠡᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳ᠋ᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ

ᠰᠠᠴᠤᠷᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢ᠍ᠨ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ