ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 95592
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ᠊᠊ᠤ᠋ᠷᠭᠢᠯ)

 

ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠡ

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠫᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

        ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

        ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

 

ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ

ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠪᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠣᠠᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ

ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

        ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

        ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

 

ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠦᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

        ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

        ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ