ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 22569
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ)

 

ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡ ᠭᠡᠵᠤ

ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠣᠷᠪᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠂

    ᠭᠡᠨᠵᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠦᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ

    ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠴᠢ

 

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠂

    ᠭᠡᠨᠵᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠦᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ

    ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠴᠢ

 

ᠵᠥᠰᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠤᠷᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ

    ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠂

    ᠭᠡᠨᠵᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠦᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ

    ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠴᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ