ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Nisvanis
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠢᠰᠸᠠᠨᠢᠰ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12903
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ

ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠ ᠳᠠᠢ

 

ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ

ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠣᠶᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ

ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠤᠨ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

 

ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ

ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯ

ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠴᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ

ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ