ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠠᠯᠲᠠᠨ᠊ᠬᠤᠶᠠᠭ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠠᠯᠲᠠᠨ᠊᠊ᠬᠤᠶᠠᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17053
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠵᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠢ

        ᠳᠠᠯᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠳ

        ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ

        ᠪᠦᠪᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ

        ᠡᠪ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠢ

        ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠢ

        ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ