ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠴᠢᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19477
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠡᠪᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠵᠤ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠭᠢᠮᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤᠳ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ︖

ᠶ‍ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ

ᠣᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠭᠢᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ

ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠰᠤ᠂

ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠮᠪᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠲᠤ

ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠰᠤ᠂

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠃

 

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠡᠪᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠵᠤ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢᠩ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠭᠢᠮᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠥᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂

ᠴᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠣᠤᠯᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠪᠠ ᠬᠠᠤᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤᠳ ᠲᠤ

ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ

ᠴᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ

ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠰᠤ᠂

ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠮᠪᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠲᠤ

ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠰᠤ᠂

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠃

 

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠪᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠵᠤ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠭᠢᠮᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠵᠤ

ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ

ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠳ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ

ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠰᠤ᠂

ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠮᠪᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠲᠤ

ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠰᠤ᠂

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ