ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 22107
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ)

 

ᠣᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠯᠵᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠣᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠪᠦᠷᠡᠭᠡᠳ

ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠤ

ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ

ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠣᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ

    ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠵᠤ

    ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ

    ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ ᠪᠣᠢ

    ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ ᠪᠣᠢ

 

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠤ ᠨᠢ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠬᠤ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ

ᠬᠤᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ

    ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠵᠤ

    ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ

    ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ ᠪᠣᠢ

    ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ ᠪᠣᠢ

 

ᠭᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠠᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠳ

ᠦᠷᠤᠴᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠮᠥᠦᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ

    ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠵᠤ

    ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ

    ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ ᠪᠣᠢ

    ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ ᠪᠣᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ