ᠪᠤᠲᠤᠭᠤᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠫᠦ‍·ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌‍ᠨᠠᠷᠠᠨ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪ᠊·ᠮᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5268
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ

ᠪᠣᠳᠤᠭᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ

 

ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠢᠨᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ

 

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ

 

ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠶ‍ᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ