ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠠᠢ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠷᠠᠰᠢᠤ᠋ᠳᠽᠠᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1916
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠠᠪᠤᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠳ᠋ᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠢ᠍ᠮ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠮᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢ᠍ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢ᠍ᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠯᠳ᠋ᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠤᠮᠡᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠳ᠋ᠠᠢ ᠲᠦ᠋ᠩᠯᠢ᠍ᠶᠤᠤ

ᠮᠠᠢ᠌ᠷᠡᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠ ᠮᠡᠨᠳ᠋ᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠢ᠍ᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠳ᠋ᠠᠢ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠲᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠳ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠶ

ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠩᠯᠢ᠍ᠶᠤᠤ

 

ᠰᠢ᠍ᠯᠢ᠍ᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠤᠳ᠋ᠤᠮᠰᠢ᠍ᠯ ᠢ ᠪᠠᠳ᠋ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠢ᠍ᠨᠵᠢ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠢ᠍ᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠢ᠍ᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠤᠮᠡᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠳ᠋ᠠᠢ ᠲᠦ᠋ᠩᠯᠢ᠍ᠶᠤᠤ

ᠮᠠᠢ᠌ᠷᠡᠨ ᠭᠠᠳ᠋ᠠ ᠮᠡᠨᠳ᠋ᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠢ᠍ᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠳ᠋ᠠᠢ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠲᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠳ᠋ᠡᠨ ᠲᠡᠶ

ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦ᠋ᠩᠯᠢ᠍ᠶᠤᠤ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ