ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠡ᠊·ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪ᠊·ᠪᠢᠮᠪᠠᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17326
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ burgud

(ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠠᠮᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠢᠯᠠ ᠴᠢ

ᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠰᠠᠷᠳᠢᠰ ᠭᠢᠯᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ

 

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ ᠴᠢ

ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯᠳᠠᠢ᠌ᠬᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠤᠯᠭᠡᠵᠦ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ

ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

 

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠴᠢ

ᠣᠶᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠰᠠᠠᠴᠢᠭ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁