ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠷᠠᠱᠢᠤ᠋ᠳᠴᠠᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠦᠬᠡ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8904
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠴᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠯᠡᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠠᠯ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ

ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠰᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ

ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ