ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ EP
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠲ·ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1160

ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
᠌ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁