ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 21149

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ᠃ ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠂ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ  ᠦᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
᠌ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ