ᠭᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1113

ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
᠌ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁