ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7767

1955 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠲᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1977 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1970 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃  

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁