ᠰᠡᠷᠴᠢᠮ᠎ᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2580

ᠰᠠᠩᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠴᠢᠮ᠎ᠠ (ᠪᠤᠶᠤ Sally)ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 1982 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠶᠤᠮ᠃ (ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢᠯᠡᠪᠡ)  

ᠰᠡᠷᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠴᠢᠮ᠎ᠠ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁