THE HU BAND
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2513

THE HU BAND ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ 2017 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠄ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠨᠢᠮᠠᠵᠠᠨᠴᠠᠨ᠃

 

THE HU BAND
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁