ᠲ·ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2513

ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ 1981 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ 1998 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠦ᠋ᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠮ·ᠬᠠᠩᠳᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ 2003 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ 2004 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨᠲ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2004 ᠤᠨ ᠳᠤ《ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》᠂ 2005 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ》᠂ 2005 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2009 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ᠃  

ᠲ·ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁