ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 20358

ᠣᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠸ᠎ᠠ ᠄ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠣᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠠᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠃

1998 ᠣᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 《ᠬᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠤ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ》 ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ 〈ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ〉 ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

2000 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 2003 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠠᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠳᠤ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠠᠵᠢᠩ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠫᠷᠦᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠠᠳᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠦᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ᠃

2002 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 《ᠸᠠᠨ ᠷᠦᠨ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ》 ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠤ 〈ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ〉 ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

2005 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 《ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ》 ᠫᠷᠦᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠂ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ》 ᠫᠷᠦᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠡᠨ᠃

2006 ᠤᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

2007 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠳᠡᠰᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ