ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2516

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠤᠺ ᠫᠤᠫ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠳᠦᠷᠬᠦ ᠢᠮᠢᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠃

ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ·ᠳ᠋ᠡᠷᠮᠡᠭᠡ  

ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁