ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2516

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ 1992 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠷᠧᠫ ᠲᠧᠺᠨᠤ᠋ ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰ·ᠠᠮᠤᠷᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠷᠧᠫ ᠲᠧᠺᠨᠤ᠋ ᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢ 《ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ》᠃ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠳᠡ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡ 《ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ》 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ 800 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠰ·ᠠᠮᠤᠷᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠪ᠊·ᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃  

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁