Ice Top ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2516

Ice Top ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ 1996 ᠤᠨ ᠳᠤ 16 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠷᠧᠫ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 1998 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ 1980 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠊ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ 8 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011 ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 15 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 10᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 6 ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2006 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ 《ᠺᠠᠰᠲ᠋ᠠ》ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 21 ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠶᠢᠠᠷ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠊᠊ᠦ᠌ᠳᠡ᠂ ᠰᠦᠥᠯ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠯᠤᠨᠳᠤᠨ ᠮᠠᠨᠴᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃  

Ice Top ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁