S & I ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2518

2001 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰ·ᠪᠠᠲᠤᠸᠴᠢᠷ (ᠪᠠᠳᠠᠷᠠ) ICE TOP ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ S&I ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ S&I ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠦᠭᠡ Style and Image ᠵᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃  

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁