NICITON ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2518

ᠨᠢᠺᠢᠲ᠋ᠤᠨ ᠨᠢ 1993 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠲ ᠷᠤᠺ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠤᠩᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳ·ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠺᠠ 1997 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2005 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠲᠦᠭᠦᠨ 1990 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1997 ᠤᠨ᠄

ᠪᠠᠭᠠᠴᠺᠠ (ᠪ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ

ᠵ·ᠵᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠢᠨ

ᠴᠢᠩᠪᠠ (ᠪ᠊·ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠴᠤᠭᠤᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ 2005 ᠊᠊᠊᠊᠊ 2014 ᠤᠨ᠄

ᠪᠠᠭᠠᠴᠺᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ

ᠵ·ᠵᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠢᠨ

ᠪᠤᠯᠤᠷᠬᠦ᠋ᠦ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ

ᠥᠤᠵᠢᠬᠢᠢ (ᠥᠯᠵᠡᠢ᠊ᠤ᠋ᠷᠤᠰᠢᠬᠤ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠪᠤᠺᠠ (ᠪᠤᠶᠠᠨ᠊᠊ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ 2014 ᠊᠊᠊᠊ 2015 ᠤᠨ᠄

ᠪᠠᠭᠠᠴᠺᠠ (ᠪ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ

ᠵ·ᠵᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠢᠨ

ᠴᠢᠩᠪᠠ (ᠪ᠊·ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ

ᠥᠤᠵᠢᠬᠢᠢ (ᠥᠯᠵᠡᠢ᠊ᠤ᠋ᠷᠤᠰᠢᠬᠤ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠪᠤᠺᠠ (ᠪᠤᠶᠠᠨ᠊᠊ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ 2015 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 2016 ᠤᠨ᠄

ᠪᠠᠭᠠᠴᠺᠠ (ᠪ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ

ᠵ·ᠵᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠢᠨ

ᠴᠢᠩᠪᠠ (ᠪ᠊·ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ

ᠮᠥᠩᠬᠡᠸᠴᠢᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠪᠤᠺᠠ (ᠪᠤᠶᠠᠨ᠊᠊ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ 2016 ᠤᠨ᠄

ᠪᠠᠭᠠᠴᠺᠠ (ᠪ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ

ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠢᠨ

ᠴᠢᠩᠪᠠ (ᠪ᠊·ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ

ᠮᠥᠩᠬᠡᠸᠴᠢᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠪᠤᠺᠠ (ᠪᠤᠶᠠᠨ᠊᠊ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ 2017 ᠊᠊᠊ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠺᠠ (ᠪ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ

ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠢᠨ

ᠴᠢᠩᠪᠠ (ᠪ᠊·ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ

ᠥᠤᠵᠢᠬᠢᠢ (ᠥᠯᠵᠡᠢ᠊ᠤ᠋ᠷᠤᠰᠢᠬᠤ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠴᠤᠭᠤᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ  

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁