ᠳ·ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3046

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠫᠤᠫ ᠬᠡᠮᠨᠡᠯ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃  

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁