ᠳ·ᠪᠤᠯᠤᠳ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2590

ᠳ·ᠪᠤᠯᠤᠳ 1978 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1985 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠺᠤᠯᠯᠧᠵ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠬᠢᠯᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ 1997 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠢᠯᠢᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1995 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠮᠧᠷᠲ᠋ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠷᠤᠺ ᠫᠤᠫ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2005 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ》 ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ Solo ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 2006 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡ 250 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃  

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁