Take Off ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2961

Take Off ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠤ 2003 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠫᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠬᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠫᠤᠫ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠭᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠺᠠ ᠨᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠤ ᠤᠺᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ 5 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠄

ᠪᠠᠭᠠᠬᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ᠊·ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠺᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳ·ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠤᠯᠠᠩ

ᠨᠠᠭᠠᠬᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ

ᠰᠦᠬᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ᠊·ᠰᠦᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ  

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁