Nuans ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2882

2001 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠴᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠄

ᠮ·ᠠᠮᠠᠤᠷᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1973᠂12᠂14 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠲᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠳ·ᠦᠨᠢᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1979᠂4᠂24 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠲᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠮ·ᠪᠤᠷᠭᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1980᠂1᠂12 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠳ·ᠳᠤᠢᠩᠬᠤᠷᠵᠠᠪ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1986᠂9᠂18 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃  

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁